Pěstounská péče

Pěstounská péče

Co je pěstounství?

Opel Handycars - pěstounská péče

Opel Handycars je určený všem pěstounům. Stačí se prokázat uzavřenou dohodou (doložit ověřenou kopii) o výkonu pěstounství s příslušným odborem sociální péče obce s přenesenou působností, obecním úřadem, krajským úřadem nebo pověřenou osobou. Držitelům státního příspěvku pro ZTP a ZTP/P DPH překleneme.

Opel Handycars - pěstounská péče

Pěstounství je forma náhradní rodinné péče, kdy se pěstoun stará o svěřené dítě po dobu nezbytně nutnou, mnohdy však i několik let, či až do dospělosti dítěte. Pěstouni mohou rozhodovat o běžných věcech dítěte, poskytují dítěti domov a rodinné zázemí, ve kterém se může neomezeně rozvíjet. Za svou péči jsou pěstouni státem finančně odměňováni. Státní příspěvky tak dostávají na pokrytí některých nákladů spojených s výchovou dítěte. Pěstounství je forma péče o děti, jejichž rodiče se o ně neumějí, nechtějí nebo nemohou postarat. Pokud je to v zájmu dítěte pěstouni pomáhají udržovat kontakt mezi dětmi a jejich biologickými rodinami (např. s prarodiči).

  • Stát, dle zákona č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů upravuje náhradní rodinnou péči, §47m upravuje příspěvek na zakoupení motorového vozidla.Krátké shrnutí příspěvku: Na příspěvek má nárok osoba pečující, která má v pěstounské péči nejméně 3 děti, včetně zletilých nezaopatřených dětí, jež zakládají osobě pečující nárok na odměnu pěstouna. Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí 70 % pořizovací ceny motorového vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy, nejvýše však 100 000 Kč. Podmínkou dále je, že osoba pečující nesmí motorové vozidlo používat k výdělečné činnosti.
  • V řadě případů jsou svěřené děti zdravotně postižené a jejich pěstouni mohou uplatnit i státní příspěvek na zakoupení motorového vozidla pro ZTP a ZTP/P

§ 47m Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla

  1. Nárok na příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla má osoba pečující, která má v pěstounské péči nejméně 3 děti nebo má nárok na odměnu pěstouna z důvodu péče o 3 děti, včetně zletilých nezaopatřených dětí, jež zakládají osobě pečující nárok na odměnu pěstouna, pokud zakoupila osobní motorové vozidlo (dále jen „motorové vozidlo“) nebo zajistila nezbytnou celkovou opravu motorového vozidla a toto vozidlo nepoužívá pro výdělečnou činnost.
  2. Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí 70 % pořizovací ceny motorového vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy, nejvýše však 100 000 Kč. Součet těchto příspěvků poskytnutých osobě pečující v období posledních 10 kalendářních let přede dnem podání žádosti nesmí přesáhnout 200 000 Kč.
  3. Příspěvek na zakoupení motorového vozidla může být poskytnut v bezhotovostní formě i před zakoupením motorového vozidla. Použití příspěvku na zakoupení motorového vozidla je osoba pečující povinna prokázat do 6 měsíců od jeho poskytnutí; pokud tohoto příspěvku nepoužila k zakoupení motorového vozidla, je povinna příspěvek vrátit.
  4. Pokud osoba pečující do 5 let ode dne, kdy jí byl příspěvek poskytnut, motorové vozidlo, na jehož zakoupení nebo opravu byl příspěvek poskytnut, prodala, darovala, započala je používat pro výdělečnou činnost nebo přestala vykonávat pěstounskou péči, nejde-li o případ, kdy osoba pečující přestala vykonávat pěstounskou péči z vážných zdravotních důvodů, je povinna vrátit poměrnou část příspěvku na zakoupení motorového vozidla odpovídající době z období 5 let, kdy uvedené podmínky nesplňovala.I tento příspěvek poskytují příslušné Úřady práce.