Asistence

Asistence

Ve spolupráci se společností ÚAMK získáváte při zakoupení vozu OPEL tyto asistenční služby na 5 roků zdarma

Rozsah služeb ÚAMK – OPEL EXTENSION ASSISTANCE HANDY

POSKYTOVANÁ SLUŽBA POPIS SLUŽBY
ZDARMA Služby dispečinku ÚAMK
ČR: 800 103 103, zahraničí: + 420 261 104 358
Organizace a zajištění pomoci v případě Poruchy vozidel OPEL v ČR a zahraničí.
ZDARMA Oprava na místě („silniční služba“) Na místě nepojízdného vozidla bude poskytnuta základní asistence v případě, že lze závadu snadno odstranit a vozidlo zpojízdnit.
Odtah Vozidla ZDARMA Ve všech případech poruchy Vozidla, které nemohlo být zpojízdněno zásahem silniční služby, zorganizuje ÚAMK bezplatný převoz (max. 200 km) Vozidla speciálním odtahovým vozidlem k dílenské opravě do nejbližšího autorizovaného servisu sítě OPEL. Služba bude poskytnuta i z místa trvalého stání Vozidla. Odtah z terénu bude zabezpečován jen v případě, pokud bude k Vozidlu přístup možný a právně přístupný. Součástí služby není vyprošťování Vozidla z terénu nebo záchranné práce.
Uskladnění (parkování) vozidla ZDARMA Pokud je nejbližší autorizovaný servis OPEL uzavřen (během víkendu, státního svátku, v noci…), nepojízdné vozidlo bude dopraveno do bezpečného parkovacího zařízení a ráno příští pracovní den dopraveno do servisu. Uložení vozidla je omezeno dobou max. 3 dny.
Místní přeprava posádky a zavazadel ZDARMA V případě zabezpečování odtahu vozidla k dílenské opravě nebo k jeho přechodnému uložení bude na požadavek uživatele zajištěna souběžná přeprava jeho, resp. posádky a zavazadel.
V případě,že se vozidlo nachází 50 km (80 km) od trvalého bydliště uživatele a jeho oprava nemůže být dokončena v ten samý den, bude uživateli a posádce vozidla nabídnuto řešení v podobě služeb: náhradní vozidlo, taxi, proplacení cestovného náhradní dopravy (vlak, letadlo), náhradní ubytování. Vždy je možné využít jen jednu z nabízených služeb. Určitá kombinace služeb je možná pouze se souhlasem dispečinku ÚAMK v závislosti na dané situaci.
Náhradní vozidlo ZDARMA Pokud nebude vozidlo následkem poruchy pojízdné a nepodaří se zajistit jeho pohyblivost v den události, zajistí ÚAMK pro řidiče náhradní vozidlo. Buď vozidlo stejné třídy nebo vozidlo dosahující svým standardem nejblíže k třídě opravovaného vozidla. Nájemné za toto vozidlo je hrazeno po dobu trvání opravy; max. na 4 dny (max. 50 EUR/den)
Zabezpečení náhradního ubytování – Hotel *** ZDARMA Pokud je uživatel více jak 80 km do svého trvalého bydliště, zorganizuje OPEL EXTENSION ASSISTANCE na nutnou dobu provádění opravy vozidla pro uživatele (resp. posádku vozidla), nejdéle však na 4 noci, ubytování v hotelu kategorie ***. Náklady uhrazeny přímo hotelu nebo uživateli.
Taxi ZDARMA Zajištění vozu Taxi pro posádku vozidla. Max. 42 EUR/posádku.
Pokračování v cestě / návrat domů
(úhrada cestovného) ZDARMA
K návratu domů nebo cíle cesty bude posádce vozidla proplacena cesta vlakem (1. třída), nebo letadlem (v případě, že by cesta vlakem trvala déle než 6 hodin). Max. 613 €/osobu.
Převzetí opraveného vozidla ZDARMA Pokud bylo vozidlo opravováno v opravně vzdálené více než 50 km od trvalého bydliště uživatele, uhradí OPEL EXTENSION ASSISTANCE uživateli cestovní náklady dojezdu pro oprávněné vozidlo pro 1 osobu, a to ve výši ceny jízdenky 1. třídy železniční nebo autobusové dopravy. Pokud by se jednalo o cestu vlakem delší než 6 hodin, uhradí cenu letenky v ECO class. Max. 613 €/osobu.
Dovezení náhradních dílů ZDARMA Pokud při řešení nouzových situací spjatých s poruchou vozidla v zahraničí, v příslušné zemi nebude k dispozici potřebný náhradní díl vozidla, zabezpečí OPEL EXTENSION ASSISTANCE jeho převezení z ČR nebo z jiné evropské země, včetně celního odbavení. Hrazeny jsou pouze náklady vlastní přepravy dílu, nikoliv jeho pořízení a příslušné celní poplatky.
Slevový systému ÚAMK RECOMMENDED ZDARMA Prostřednictvím identifikace kartou OPEL EXTENSION ASSISTANCE mohou Uživatelé Vozidel využívat na území České republiky ubytovacích, stravovacích a relaxačních služeb vždy s patřičnou slevou. Aktuální seznam těchto zařízení, včetně spojení na ně a možnosti využití jsou uvedeny na internetových stránkách www.uamk.cz.
Poskytovaní dopravních a motoristických informací ZDARMA Na telefonickou žádost Uživatele (na lince 1230 s provolbou) budou poskytnuty zdarma dopravní a motoristické informace z ČR a Evropských zemí.
VÝLUKY

Na bezplatné asistenční služby do výše uvedených limitů nevzniká nárok v těchto případech:

  • Řidič bezpodmínečně ihned po vzniku nepojízdnosti nekontaktoval asistenční centrálu ÚAMK
  • Řidič nevlastní platný řidičský průkaz v době nepojízdnosti vozidla
  • Nepojízdnost (nehoda či porucha) způsobena zásahem vyšší moci, orgány veřejné správy, vyjímečným stavem, výbuchem, pirátstvím, nukleárními a radioaktivními účinky, v době válečného stavu, stávky, při občanských nepokojích apod.
  • Nepojízdnost způsobena v souvislosti s trestným činem, či sebevraždou.
  • Není-li prováděná pravidelná a odpovídající technická údržba vyplývající z podmínek výrobce vozidla a byly zjištěny neodborné opravy na vozidle.
  • Nepojízdnost byla způsobena při jakémkoliv závodu, motoristické soutěži, zápolení, nebo v jejich důsledku anebo způsobené záměrným chováním řidiče.
  • Je-li nepojízdnost způsobena tím, že celková hmotnost vozidla je vyšší než je uvedeno v technickém průkazu nebo přepravuje-li více osob než je uvedeno v technickém průkazu.
  • Je-li nepojízdnost (nehoda, porucha) způsobena při řízení pod vlivem omamných látek, alkoholu, léků či drog všeho druhu.
  • Služba OPEL EXTENSION ASSISTANCE neodpovídá za další škody, které vznikly v souvislosti s poruchou, samozaviněním nebo nehodou vozidla za majetkovou i nemajetkovou ujmu (poškození zdraví) a ušlý zisk řidiče a posádky. Při vlastním výkonu služeb zodpovídají za případné poškození vozidel příslušní poskytovatelé služeb.
  • Služby, které nejsou výslovně uvedené ve výše uvedeném rozsahu OPEL EXTENSION ASSISTANCE budou ze strany ÚAMK realizovány oproti přímé úhradě na místě.

Reklamace vyřizuje: ÚAMK, a. s., Na Strži 9/1837, 140 00 Praha 4

NOVÝ OPEL COMBO

NOVÝ OPEL COMBO

Až 7 sedadel, mnoho odkládacích prostor a pokročilé asistenční systémy řidiče. Nové Combo se perfektně hodí pro každý den.

ÚAMK

ÚAMK je ryze českým poskytovatelem asistenčních služeb s největší tradicí v poskytování asistenčních služeb v České republice s přímým napojením na mezinárodní sítě prestižních automotoklubů sdružených v sítích FIA (Fédération Internationale de L´Automobile) a ARC Europe, prostřednictvím, kterých zajišťuje kvalitní asistenční služby kdekoliv v Evropě i ve světě.